Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Cymunedau a Grwpiau Cymunedol > Gerddi Cymunedol a Gwelliannau Amgylcheddol

Gerddi Cymunedol a Gwelliannau Amgylcheddol

Ar gyfer pob cymuned, ysgol a sefydliad sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i les y gymdeithas a’r amgylchedd

Trawsnewidiwch fannau gwyrdd di-nod, mannau cysgodol, corneli mwdlyd, a tharmac a choncrit di-liw a di-fywyd yn fannau lliwgar sy’n byrlymu gyda natur, am gost isel gyda lleiafrif o waith cynnal gydag Elfennau Gwyllt, a….

 • Chreu ardaloedd deniadol, rhesymol o ran cynnal a chadw, i alluogi cymdeithasau, cwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff i gysylltu â natur a chymdeithasu
 • Gwella lles cymunedol a lleihau straen drwy gynnig gofod i gysylltu â natur ac i ymlacio (gall Roots/Gwreiddiau fod o ddiddordeb i chi hefyd)
 • Cynnig dosbarth awyr agored i ddisgyblion (gall y disgyblion helpu i’w greu!)
 • Datblygu ardaloedd ar gyfer bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, boed yn darmac neu ofod gwyrdd
 • Gwireddu elfennau amgylcheddol ac addysgol y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
side-pic

Elfennau Gwyllt, Tro Gwyllt ar Lefydd Addysgol

Wild Elements School Project

Mae Elfennau Gwyllt yn darparu’r gallu i drawsnewid mannau gwyrdd a chorneli diflas yn ardaloedd dysgu awyr agored, gan roi’r gallu i ysgolion fanteisio ar addysg o fewn harddwch yr amgylchedd awyr agored. Hyd yma, rydym wedi ymweld â nifer o ysgolion ar draws Gogledd Cymru, gan roi tro gwyllt i gyfleusterau awyr agored gan sicrhau profiad dysgu heb ei ail!

 • Dosbarthiadau Awyr Agored
 • Gerddi Dysgu
 • Parthau Bywyd Gwyllt
 • Twnelau Helyg
 • Ardaloedd Llwyfan/Perfformio… a mwy!

I gael gwybodaeth am ein datblygiadau ysgol, ac ein gwybodaeth ddiweddaraf ewch i:

Mae tîm Elfennau Gwyllt yn cynnwys amgylcheddwyr cymwysedig, paramaethwyr ac ecolegwyr sy’n arbenigo mewn garddio cadwraethol a chynllunio gerddi sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt a rhesymol o ran cynnal a chadw.

Gyda chyngor arbenigol a chymorth, dewiswch o’r canlynol:

 • Gerddi bywyd gwyllt synhwyrol
 • Gwelyau blodau gwyllt
 • Cynhwysyddion pwrpasol, wedi’u gwneud â llaw gan Elfennau Gwyllt
 • Gwrychoedd, coed a phlanhigion dringo
 • Tai adar ar adeiladau neu goed
 • Gwestai trychfilod, tai draenogod, bocsys ystlumod, cychod gwenyn
 • Gerddi llysiau
 • Meinciau, byrddau picnic, pagoda, siediau
 • Dosbarthiadau awyr agored
 • Pyllau
 • Cylch tân

Os oes angen cyllid grant arnoch, efallai gall Elfennau Gwyllt helpu gyda hyn. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.