Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur > Cynlluniau Chwarae – Datganiad o Ddiben a Chontract

Cynlluniau Chwarae – Datganiad o Ddiben a Chontract

Wrth archebu a thicio blwch ar y ffurflen archebu’r Cynllun Chwarae, rydych wedi ymrwymo i gytundeb gyda Elfennau Gwyllt’, i gael lle ar un o’n cynlluniau i’ch plant/plentyn. Mae’r cytundeb rydych wedi ymrwymo iddo, wedi i chi dicio y blwch ar y ffurflen, i’w gynnwys yma.

Gallwch ollwng eich plant ar safle Castell Penrhyn, ger yr ardal ‘drop off point’ wrth dop y safle. Os ydych angen gweld neu drafod rhywbeth gydag un o’r arweinwyr, os gwelwch yn dda ewch at yr arweinydd sy’n bresennol.

Rydym yn disgwyl gweld eich plant/plentyn yn bresennol ar yr adegau a roddwyd i chi. Fodd bynnag, os gwnewch drefniadau eraill, gadewch i aelod o’r tîm wybod a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni anghenion eich teulu.

Nodwch os gwelwch yn dda: Os oes rhywun gwahanol i’r arfer yn casglu eich plant/plentyn, mae’n bwysig i chi adael i ni wybod am unrhyw drefniadau eraill. Hefyd, os gwelwch yn dda wnewch chi wneud yn siŵr bod eich plant/plentyn yn gwybod pwy fydd yn eu casglu. Os na fydd y plentyn yn adnabod y person fydd yn eu casglu, neu os oes person gwahanol i bwy a ddisgwylir i’w nôl yn dod i’w casglu, yna byddwn yn cysylltu gyda’r person cyswllt mewn argyfwng y plentyn. Os na fyddwn yn gallu cael gafael ar y person cyswllt argyfwng hwnnw, byddwn yn ceisio cael cymorth arall, cyn gadael i’r plentyn adael ein gofal ni. Er mwyn diogelu eich plant/plentyn, ni fyddwn yn fodlon rhyddhau plentyn os na ellir cadarnhau y trefniadau.

Mae’r gweithgareddau a wneir yn y Cynllun Chwarae yn rhai corfforol heriol. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn ddigon da i fynychu’r sesiwn. Os ydynt wedi bod yn sâl yn taflyd i fyny neu camhwyl dolur rhydd ‘deiaria’ yn y 48 awr diwethaf, cadewch nhw adref o’r sesiwn. Nid ydym yn gallu cynnig arian yn ôl am y mathau yma o salwch ond bydd yn bosib cynnig sesiwn arall i chi yn ei le; a Fydd hyn yn ddibynnol ar yr achos unigol. Os aiff eich plentyn yn sâl yn ystod sesiwn, byddwn yn cysylltu gyda’r person a enwir ar y ffurflen meddygol fel ‘cyswllt mewn argyfwng’ a bydd disgwyl i drefniadau gael eu gwneud i gasglu eich plentyn.

Yn ‘Wild Elementa/ Elfennau Gwyllt’, mae gan arweinwyr Ysgol Goedwigaeth gymhwyster Cymorth Cyntaf, sy’n cynnwys cymorth cyntaf awyr agored i blant. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr fod cofnodion meddygol eich plentyn wedi eu diweddaru, a dywedwch wrthym am unrhyw gyflyrau meddygol, meddyginiaeth, salwch, ac yn y blaen.

Nodwch os gwelwch yn dda: Mae’n rhaid i’r holl feddyginiaeth fod yn rhai y gall y plant/plentyn eu cymeryd eu hunain gan nad yw Arweinwyr ‘Elfennau Gwyllt’ yn gallu cynorthwyo’r plentyn i gymryd meddyginiaeth.

Rhowch holl feddyginiaethau (fel epipen, pwmp asma ac yn y blaen) mewn bocs/cynhwysydd plastig (un sy’n dal dŵr), gydag enw’r plentyn wedi ei nodi yn glir arno.it.

Nodwch os gwelwch yn dda: Mae’n rhaid i ddos cyntaf unrhyw feddyginiaeth mae y plentyn yn ei gymryd, gael ei gymryd adref, rhag ofn i unrhyw alergedd ymddangos.

Hefyd, a wnewch chi ddweud wrthym os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion ymddygiad, addysg neu broblemau cyfathrebu. Bydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei rannu gyda ni yn cael ei gadw yn gwbl gyfrinachol, yn ôl gofynion y Ddeddf Diogelu Data, rydym angen gwybod er mwyn i ni helpu eich plentyn yn y ffordd orau bosibl! Y mwyaf y gwyddom, y gorau fydd y sesiwn i bawb.

Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw eli haul neu olew ymlid pryfaid cyn i’r sesiwn ddechrau.

Yn unol â’n polisi Iechyd a Diogelwch a Damweiniau, bydd pob digwyddiad a damwain yn cael ei gofnodi, a bydd gwaith papur yn cael ei ddangos i rieni ar ddiwedd y dydd i’w lofnodi.

Mae’n ofynnol i’ch plant/plentyn ddod a’u bwyd ei hunain i’r Cynllun Chwarae. Mae’n bwysig i chi ddeall fod gan rhai plant alergeddau i fwydydd penodol, felly os gwelwch yn dda, a wnewch chi bacio bwyd eich plentyn yn ofalus.

Mae ein Cynlluniau Chwarae yn cynnig profiadau a all fod yn heriol yn gorfforol, felly bydd eich plant/plentyn angen bwyd da er mwyn iddynt gael digon o egni i fwynhau ac i barhau drwy’r dydd. Rydym yn argymell i chi rhoi bwyd iachus, gan osgoi bwyd sydd wedi ei brosesu, bwyd sy’n cynnwys lliwiau, blasau artifisial, cadwolion (preservatives) neu unrhyw ychwanegiadau eraill.

Os gwelwch yn dda wnewch chi sicrhau fod eich plant/plentyn yn dod â digon o ddiod i barhau trwy’r dydd tan diwedd y sesiwn, yn ogystal â photel llawn o ddŵr a/neu fflasg o de yn ystod y tywydd oer. Rydym yn awgrymu i chi beidio dod â diodydd ‘fizzy’ nac ychwaith diodydd chwaraeon na diodydd sudd gyda llawer o siwgr ynddynt. Er lles eich plentyn ac hefyd er lles yr arweinwyr, mae rhai plant yn ymateb yn ddrwg i ychwanegion ‘additives’ a siwgr, yn achosi i’w hymddygiad fod yn heriol ac weithiau yn anodd i’w rheoli.

Mae’n bwysig fod bwyd yn cael ei roimewn cynhwysydd wedi ei selio. Hefyd, mae’n bwysig cofio y byddwn ni allan yn y goedwig drwy’r dydd. Er y bydd y bagiau o dan orchudd, nid ydym yn gallu rheoli’r tymheredd. Plîs peidiwch a rhoi bwyd a all fynd yn hen, neu ddirywio a fydd yn achosi i’ch plentyn fynd yn sâl.

Yn ystod y sesiwn, mae’n bosib y byddwn yn coginio ar y tân awyr agored er mwyn ychwanegu at sgiliau awyr agored ac i gael hwyl ar y Cynllun Chwarae. Felly, mae’n hynod bwysig fod Elfennau Gwyllt yn cael gwybod am unrhyw anghenion ddeietyddol neu alergeddau ar y ffurflen archebu.

Mewn achos o argyfwng, mae diogelwch eich plentyn yn bwysig iawn i Elfennau Gwyllt. Byddwn yn mynd a’r plant/plentyn i rhywle saff. Yna, byddwn yn cysylltu â chi ar y rhif argyfwng rydych wedi ei roi i ni, i wneud trefniadau.

Os y bydd argyfwng meddygol yn digwydd yn ystod un o’r Cynlluniau Chwarae, byddwn yn rhannu’r wybodaeth rydych wedi ei roi i ni, ymlaen at unrhyw weithwyr iechyd proffesiynol gyda unrhyw driniaeth y gall fod ei angen. Felly, eich cyfrifoldeb chi yw i adael i ni wybod am unrhyw gyflyrau hir dymhorol, alergeddau, salwch neu unrhyw gyflwr meddygol arall sydd angen wybod amdano a all effeithio iechyd eich plentyn.

Oherwydd natur ein gwaith mae Elfennau Gwyllt yn ymwybodol y gallem ddod ar draws unigolion bregus, rhai a fydd efallai yn dangos ymddygiad heriol tuag at eraill ac yn anodd i’w trin. Wrth adnabod hyn, mae gennym ni bolisi ar Ymddygiad Heriol [Linc at y ddogfen]. Os yn gweithio gyda phobl sydd yn heriol, byddwn yn ceisio deall yr ymddygiad a’r rheswm am yr ymddygiad hwnnw, a cheisio gweithio gyda’r person mewn modd strwythurol er mwyn helpu gostwng yr ymddygiad a’i effaith.

Rydym yn dilyn rhestr o dechnegau i geisio gostwng sefyllfa ble mae ymddygiad heriol yn digwydd:

 • Ceisio gostwng y sefyllfa – siarad am y sefyllfa gam wrth gam gyda’r defnyddiwr gwasanaeth
 • Defnyddio cyfnod ailfeddwl – o’r sesiynau gweithgaredd, grŵp neu unigolyn
 • Mwy o gefnogaeth a chyd-weithio
 • Gallu adnabod ymddygiad heriol yn gynnar drwy asesiad risg
 • Ar gyfer rhai sydd yn mynychu Cynllun Chwarae yn rheolaidd, rydym yn ceisio adnabod, ymateb a gostwng pethau sydd yn sbarduno ymddygiad heriol
 • Cytuno ar strategaethau tîm ac unigol i reoli ac i liniaru ymddygiad heriol
 • Ceisio cefnogaeth ychwanegol/arbenigol drwy weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i sicrhau fod anghenion y cyfranogwr yn cael eu cyflawni yn llawn
 • Bydd staff Elfennau Gwyllt yn gallu adnabod sefyllfa ble bydd ymddygiad heriol yn gallu achosi cynyddu risg i aelodau staff ac i gyfranogwyr; er enghraifft, pan yn gweithio ar eich ben eich hun, cyfweliadau, cyfrifoldeb gwaith; a chynyddu sefyllfa o asesu risg i ostwng neu i reoli’r risg yma *Mae’n ofynnol i Reolwyr a staff adolygu anghenion unrhyw gyfranogwyr ble mae sancsiwn yn briodol yn aml
 • Mae’r adolygiad yma yn cynnwys y cyfranogwr ble bynnag yn bosib, yn ogystal a phobl eraill sydd yn ymwneud â chefnogi neu ddarparu gwasanaeth i’r unigolyn i sicrhau bod penderfyniad gwybodus yn cael ei wneud am ddyfodol y defnyddiwr gwasanaeth neu ddefnyddioldeb parhaol o’r gwasanaeth a gynigir
 • Fel dull opsiwn olaf, os yw cyfranogwr yn dangos risg uchel o hunan berygl neu at eraill, mae’n bosib iddo ef/iddi hi gael ei eithrio o’r gwasanaeth. Bydd penderfyniad am hyn y cael ei gefnogi gyda gwybodaeth digonol
 • Bydd unrhyw ymddygiad troseddol yn cael ei basio ymlaen at yr heddlu a bydd Elfennau Gwyllt yn cymryd camau gyfreithiol, a all fod yn gost ariannol yn erbyn unigolyn neu waharddebau, ble y bo’n briodol er mwyn rheoli ymddygiad ac i sicrhau diogelwch staff a chyfranogwyr eraill. Ble yn briodol, bydd Elfennau Gwyllt yn cefnogi cyfranogwyr sydd yn ddioddefwr trosedd gan berson arall, er mwyn cymryd camau cyfreithiol

Yn gyntaf, byddwn yn ceisio datrys y broblem, drwy drafodaeth rhwng y bobl mae’n effeithio.

Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwisgo dillad sydd yn addas ar gyfer pob sesiwn. Plîs wnewch chi ystyried y tywydd a natur y gweithgaredd. Mae’r rhestr o ddillad canlynol yn angenrheidiol:

 • Bwts cryf neu ‘wellingtons’
 • Sannau cynnes
 • Trowsus hir cyffyrddus (dim jins))
 • Top llewys hir
 • Siaced sy’n gwrthsefyll dŵr/glaw
 • Trowsus sy’n gwrthsefyll dŵr/glaw, i’w roi dros drowsus arferol (neu drowsus arferol ychwanegol)
 • Het, menig a sgarff ar ddiwrnodau oer
 • Eli haul/het ar ddiwrnodau cynnes/poeth

Byddai rycsac/bag teithio gydag ychydig o eitemau cysur ynddo yn helpu hefyd. Gall hyn gynnwys: potel ddŵr ysgafn, mae haen o ddillad ychwanegol yn ddefnyddiol rhagofn i’r tywydd newid neu os oes gwynt oer..

Ni fydd glaw yn achosi canslo oni bai bod gwynt yn cyd-fynd ag ef.

Os gwelwch yn dda defnyddiwch hen ddillad, sydd ddim yn ddillad gorau a dwedwch wrth eich plentyn mai ysgol goedwigol ydyw ac mae’n bosib y bydden nhw yn GALLU MYND YN FUDR ac yn bwysicach oll, eich bod chi fel rhiant ddim yn meindio iddynt fynd ychydig yn fudr!

Rydym yn sylweddol fod y sesiwn wedi ei selio ar drefn y diwrnod a bydd y gweithgareddau yn newid yn ddibynnol ar amryw o bethau – e.e. y tywydd, diddordeb y plant a sut maent yn rhyngweithio ac ymateb y plant i’r hyn mae’n nhw’n eiei wneud – wedi’r cyfan, mae’r gweithgaredd yn cael ei oruchwylio ac yn hunan-arweiniol.

Mae croeso i chi gael copïau o gynllun y diwrnod yn ogystal â’r asesiad risg. Cysylltwch gyda ni a byddwn yn eu hanfon drwy e-bost, er mwyn arbed papur.

Rydym yn derbyn siec, paypal neu BACSD trosglwyddo pres drwy’r banc, fel modd o dalu. Os hoffech fwy o wybodaeth am hyn, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda.

Bydd rhai plant ddim yn rhy siŵr beth i’w ddisgwyl yn ein Cynllun Chwarae. Os rydych yn dymuno, gallwch ddod i ymweld a’r safle i weld yr ardal a chwrdd a’r arweinydd i siarad am y sesiwn neu am unrhyw beth arall yr hoffech.

Rydym yn ceisio darparu’r gwasanaeth gorau posib i’r holl blant sydd yn cymryd rhan yn ein Cynlluniau Chwarae. Rydym yn meithrin cyfleoedd cyfartal a byddem yn darparu ar gyfer ystod mor eang a phosib o bobl ym mhob un o’r gwasanaethau, er bod rhaid i ni adnabod ein gallu cyfundrefnol. Nid yw ein Clybiau gwyliau yn wahanol. Byddwn yn addasu ble bo’n bosib, ar gyfer cyfarfod anghenion plant gydag anableddau. Mae’n safle a’n staff wedi eu paratoi i weithio gyda phlant gyda elfen o annibyniaeth. Oherwydd natur, tirwedd a chyfleusterau ein safle Castell Penrhyn, mae’n annhebygol iawn y byddwn yn gallu darparu ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn yn ystod y Cynllun Chwarae.

Gallem weithio gyda chyfundrefnau eraill i gynnal gweithgareddau eraill sydd yn addas i blant (ac oedolion) i allu gwneud gweithgareddau drws agored. Byddwn yn hoffi gweithio gyda chyfundrefnau eraill sydd yn darparu’r lefel anghenrheidiol ar gyfer pobl gydag anableddau, yn caniatau i Elfennau Gwyllt hwyluso tra bo’r grŵp yn darparu arbenigedd.

Am fersiwn lawn o’r Polisi Cyfleoedd Cyfartal Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni.

Bydd y Cynllun yn cadw at Gòd Ymarferol ar sail Adnabyddiaeth, Asesiad ac Addysg ar Gyfer Plant gyda Anghenion Addysgol Arbennig. Bydd ‘Elfennau Gwyllt’ yn croesawu plant gydag anghenion arbennig i’r Cynllun Chwarae.

Caiff pob plentyn ei dderbyn i’r Cynllun Chwarae, wedi iddynt gael eu hasesu, yn cynnwys phlant gydag anghenion arbennig, bydd ymgynghoriad yn digwydd rhwng rhieni/gofalwyr, staff y cynllun, person sydd yn gyfrifol ac unrhyw berson neu asiantaeth arall fel y bo’n briodol. Fodd bynnag, oherwydd amseriad byr a natur gyffredinol y Cynllun Chwarae, bydd y trafodaethau gyda rhieni/gofalwyr yn trafod trefniadau ar gyfer staff ac awyrgylch y cynllun, i gyfarfod ag anghenion unigolion gydag anghenion arbennig sydd eisiau mynychu..

Byddem yn cydweithio gyda asiantaethau eraill fel y bydd angen., e.e. therapydd, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd, staff meddygol, seicolegyddion, gweithwyr portage, ac yn y blaen, er mwyn cyfarfod anghenion unigolion. Os ydych yn dymuno cael mwy o wybodaeth, neu os credwch bod eich plentyn angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod y Cynllun Chwarae, gellir cysylltu gyda Tom yn uniongyrchol ar 07792 014166 neu tom@wildelements.org.uk.

Am fersiwn lawn o’r Polisi Anghenion Arbennig Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni.

Rydym yn gobeithio bod pob aelod o staff yn bod yn broffesioynol a bod y gwasanaeth a gynigiwn yn cael ei gyflwyno i’r safon uchel. Mae cyfathrebu yn rhan bwysig ac rydym yn gobeithio y bydd pawb yn gallu cyfathrebu yn effeithiol gyda ni er mwyn creu profiad cadarnhaol i bawb sy’n cymryd rhan.

Fodd bynnag, os ydych yn teimlo nad ydym yn perfformio i’r safon uchel disgwyliadwy, os gwelwch yn dda siaradwch gydag aelod o’r tîm i geisio datrys y broblem.

Os nad yw’r mater yn cael ei ddatrys, yna cysylltwch â Tom Cockbill yn uniongyrchol ar 07792 014166 neu tom@wildelements.org.uk. Fel arall, os gwelwch yn dda ffoniwch 07799 566533. Os hoffech siarad gyda Chyfarwyddwr arall, dywedwch wrthym ac yna gyrrwch y-bost at info@wildelements.org.uk

Rydym yn anelu i ateb eich cwyn o fewn 3 diwrnod gwaith. Os nad hynny, byddwn yn cysylltu gyda chi gydag amser arall, er mwyn ein galluogi i ddelio gyda’r gwyn.

Wrth dicio y bocs ar y ffurflen llogi, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno i’r cytundeb yma, pan yn archebu lle i’ch plentyn ar y Cynllun Chwarae

Rydym yn deall fod gennych chi hawl cyfreithiol i gysylltu â CSSIW (Arolygaeth Gofal Cymru) i wneud eich cwyn. Fodd bynnag, gofynnwn i chi adael i ni wybod, efallai y bydd modd i ddatrys eich problem yn lleol.

Os ydych yn parhau yn anhapus gyda’r tîm neu canlyniad y gwyn ac yn dymuno parhau gyda’r gwyn, os gwelwch yn dda wnewch chi gysylltu gyda CCSIW (Arolygaeth Gofal Cymru) gan bod ein Cynllun Chwarae yn weithgaredd sydd wedi ei gofrestru..

 • Dwedwch wrth CCSIW (Arolygaeth Gofal Cymru) wyneb yn wyneb drwy ymweld ag un o’u swyddfeydd rhanbarthol
 • Ffoniwch: 0300 7900 126 (pwyso 1 ar gyfer swyddfa Gogledd Cymru)
 • Ebostio: CSSIW@wales.gsi.gov.uk
 • Ysgrifennwch at: Swyddfa genedlaethol Arolygaeth Gofal Cymru, Llywodraeth Cymru, Rhydycar, CF48 1UZ

 • Cwblhau ffurflen gwynion ar lein

Neu, yn ychwanegol, gallwch gwyno wrth yr awdurdodau lleol.