Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur > Cynlluniau Chwarae – Datganiad o Ddiben a Chontract

Cynlluniau Chwarae – Datganiad o Ddiben a Chontract

Wrth archebu a thicio blwch ar y ffurflen archebu’r Cynllun Chwarae, rydych wedi ymrwymo i gytundeb gyda Elfennau Gwyllt’, i gael lle ar un o’n cynlluniau i’ch plant/plentyn. Mae’r cytundeb rydych wedi ymrwymo iddo, wedi i chi dicio y blwch ar y ffurflen, i’w gynnwys yma.

Gallwch ollwng a chasglu eich plant ger yr ardal ddynodedig h.y. tu allan i’r tai gwydr yng Ngardd Fotaneg Treborth.

Noder: Nid oes lleoedd parcio dynodedig ger y tai gwydr. Ceir lleoedd parcio o fewn pellter cerdded byr, h.y., yn y gilfach rhwng y stad ddiwydiannol a’r tai gwydr, a ger Adeilad Rivendell, cyn mynedfa’r trac athletic.

Noder: Ni allwn dderbyn plentyn i’n gofal, na rhyddhau plentyn o’n gofal oni bai bod rhiant/gofalwr yn bresennol.

Os ydych angen gweld neu drafod rhywbeth gydag un o’r arweinwyr, os gwelwch yn dda ewch at yr arweinydd sy’n bresennol.

Wrth archebu lle ar sesiwn clwb gwyliau, disgwylir i’ch plant/plentyn fynychu’r sesiwn yn ystod yr amseroedd a roddir ar gyfer y Cynlluniau Chwarae. Fodd bynnag, os gwnewch drefniadau eraill, gadewch i aelod o’r tîm wybod a byddwn yn gwneud ein gorau i fodloni anghenion eich teulu.

Nodwch os gwelwch yn dda: Os oes rhywun arall heblaw person dynodedig yn casglu eich plant/plentyn, mae’n bwysig i chi adael i ni wybod am unrhyw drefniadau eraill. Hefyd, os gwelwch yn dda wnewch chi wneud yn siŵr bod eich plant/plentyn yn gwybod pwy fydd yn eu casglu. Os na fydd y plentyn yn adnabod y person fydd yn eu casglu, neu os oes person gwahanol i bwy a ddisgwylir i’w nôl yn dod i’w casglu, yna byddwn yn cysylltu gyda’r person cyswllt mewn argyfwng y plentyn. Os na fyddwn yn gallu cael gafael ar y person cyswllt argyfwng hwnnw, byddwn yn ceisio cael cymorth arall, cyn gadael i’r plentyn adael ein gofal ni. Er mwyn diogelu eich plant/plentyn, ni fyddwn yn fodlon rhyddhau plentyn os na ellir cadarnhau’r trefniadau.

Os na fydd plentyn yn cael ei gasglu gan oedolyn awdurdodedig ar ddiwedd y dydd, bydd Elfennau Gwyllt yn rhoi gweithdrefnau y cytunwyd arnynt ar waith. Mae’r rhain yn sicrhau bod y plentyn yn derbyn gofal o safon uchel er mwyn achosi cyn lleied o ofid â phosibl.

Os na fydd plentyn yn cael ei gasglu, fe ddilynir y camau canlynol:

  1. Byddwn yn aros gyda’r plentyn am 15 munud ar ôl i’r sesiwn ddod i ben
  2. Byddwn yn ceisio cysylltu â’r rhiant/gofalwr gan ddefnyddio’r holl rifau sydd ar gael, gan gychwyn gyda’r rhif cyswllt mewn argyfwng
  3. Byddwn yn parhau i geisio cysylltu â’r rhiant/gofalwr am 15 munud arall
  4. Os nad yw’r rhiant/gofalwr wedi casglu eu plentyn o fewn 30 i 40 munud yn dilyn yr amser casglu a drefnwyd, ac nid ydym wedi llwyddo i gysylltu â rhieni/gofalwyr neu’r cysylltiadau mewn argyfwng, byddwn yn cysylltu â Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol perthnasol i ofyn cyngor ar y cam nesaf.

Byddwn yn mynd â’r plentyn i’r Adeilad Rivendell gerllaw i aros oddi ar y safle, ble bydd mwy nag un aelod o staff yn aros gyda’r plentyn.

Mae’r gweithgareddau a gyflwynir yn ein Cynlluniau Chwarae yn rhai corfforol heriol. Os gwelwch yn dda, sicrhewch fod eich plentyn yn ddigon iach i fynychu’r sesiwn. Os ydynt wedi bod yn sâl ac wedi bod taflyd i fyny neu wedi dioddef gyda dolur rhydd ‘dadrewi’ yn y 48 awr ddiwethaf, gadewch hwy adref o’r sesiwn. Ni allwn gynnig ad-daliad o ganlyniad i salwch ond bydd yn bosib cynnig sesiwn arall i chi yn ei le; bydd hyn yn ddibynnol ar yr achos unigol. Os bydd eich plentyn yn sâl yn ystod sesiwn, byddwn yn cysylltu gyda’r person a enwir ar y ffurflen archebu fel ‘cyswllt mewn argyfwng’ a bydd disgwyl i drefniadau gael eu gwneud i gasglu eich plentyn.

Yn Elfennau Gwyllt, mae gan arweinwyr Ysgol Goedwig gymhwyster Cymorth Cyntaf, sy’n cynnwys cymorth cyntaf awyr agored i blant. Os gwelwch yn dda, gwnewch yn siŵr fod cofnodion meddygol eich plentyn wedi eu diweddaru, a dywedwch wrthym am unrhyw gyflyrau meddygol, meddyginiaeth, salwch, ac yn y blaen.

Noder: Mae’n rhaid i’r holl feddyginiaeth fod yn rhai y gall y plant/plentyn eu gweinyddu eu hunain, gan mai ond cynorthwyo’r plentyn i gymryd meddyginiaeth y gall Arweinwyr Elfennau Gwyllt ei wneud.

Rhowch holl feddyginiaethau (fel epipen, pwmp asthma ac yn y blaen) mewn bocs/cynhwysydd plastig (un sy’n dal dŵr), gydag enw’r plentyn wedi ei nodi yn glir arno.

Noder: Mae’n rhaid i ddos cyntaf o unrhyw feddyginiaeth mae’r plentyn yn ei gymryd, gael ei gymryd adref, rhag ofn i unrhyw alergedd ymddangos.

Mae gan Elfennau Gwyllt yr hawl i wrthod cais rhiant/gofalwr i weinyddu meddyginiaeth. Gall hyn ddigwydd pan fo gweinyddu’r feddyginiaeth yn cynnwys gwybodaeth dechnegol neu hyfforddiant y tu hwnt i’r hyn y gellir ei reoli’n ddiogel yn y lleoliad.

Dim ond pan fydd hynny’n hanfodol y dylid dod â meddyginiaethau i’r lleoliad; hynny yw lle byddai’n niweidiol i iechyd plentyn pe na bai’r feddyginiaeth yn cael ei rhoi yn ystod eu cyfnod yn y lleoliad a lle mae caniatâd i wneud hynny wedi’i geisio a’i roi. Nid yw Elfennau Gwyllt yn cadw stoc o feddyginiaethau dros y cownter fel Calpol, at ddefnydd cymunedol. Os bydd aelod o staff yn teimlo bod plentyn yn sâl yna cysylltir â rhiant/gofalwr i ofyn i’r plentyn gael ei gasglu o’r lleoliad. Caniatâd a Chyfrifoldebau Rhiant/Gofalwr

Mae’n ofynnol i rieni/gofalwyr roi caniatâd ysgrifenedig i’w plentyn weinyddu eu meddyginiaeth eu hunain ac mae’n ofynnol iddynt ddarparu manylion/canllawiau am unrhyw feddyginiaeth a roddwyd iddynt eu hunain a chyfeirio at unrhyw sgîl-effeithiau o’r feddyginiaeth honno. Cyfrifoldeb rhieni/gofalwyr yw sicrhau bod dyddiad meddyginiaethau ‘yn gyfredol’ a bod digon o feddyginiaeth i’w hunan weinyddu, yn ôl yr angen. Am fersiwn lawn o’r Polisi Meddyginiaeth Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni

Hefyd, a wnewch chi ddweud wrthym os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion ymddygiad, addysg neu broblemau cyfathrebu. Bydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei rannu gyda ni yn cael ei gadw yn gwbl gyfrinachol, yn ôl gofynion y Ddeddf Diogelu Data, - rydym angen gwybod er mwyn i ni helpu eich plentyn yn y ffordd orau bosibl! Y mwyaf y gwyddom, y gorau fydd y sesiwn i bawb. Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw eli haul neu olew ymlid pryfaid cyn i’r sesiwn ddechrau. Yn unol â’n polisi Iechyd a Diogelwch a Damweiniau, bydd pob digwyddiad a damwain yn cael ei gofnodi, a bydd gwaith papur yn cael ei ddangos i rieni ar ddiwedd y dydd i’w lofnodi.

Mae’n ofynnol i’ch plant/plentyn ddod a’u bwyd ei hunain i’r Cynllun Chwarae. Mae’n bwysig i chi ddeall fod gan rhai plant alergeddau i fwydydd penodol, felly os gwelwch yn dda, a wnewch chi bacio bwyd eich plentyn yn ofalus. Mae ein Cynlluniau Chwarae yn cynnig profiadau a all fod yn heriol yn gorfforol, felly bydd eich plant/plentyn angen bwyd da er mwyn iddynt gael digon o egni i fwynhau’r diwrnod cyfan. Rydym yn argymell i chi rhoi bwyd iachus, gan osgoi bwyd sydd wedi ei brosesu, bwyd sy’n cynnwys lliwiau, blasau artiffisial, cadwolion (preservatives) neu unrhyw ychwanegiadau eraill.

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau fod eich plant/plentyn yn dod â digon o ddiod i barhau trwy’r dydd tan ddiwedd y sesiwn, yn ogystal â photel lawn o ddŵr a/neu fflasg o de yn ystod y tywydd oer. Rydym yn awgrymu i chi beidio dod â diodydd ‘fizzy’ nac ychwaith diodydd chwaraeon na diodydd sudd gyda llawer o siwgr ynddynt. Er lles eich plentyn a hefyd er lles yr arweinwyr, mae rhai plant yn ymateb yn ddrwg i ychwanegion ‘additives’ a siwgr, yn achosi i’w hymddygiad fod yn heriol ac weithiau yn anodd ei rheoli.

Mae’n bwysig fod bwyd yn cael ei roi mewn cynhwysydd wedi ei selio. Hefyd, mae’n bwysig cofio y byddwn allan yn y goedwig drwy’r dydd. Er y bydd y bagiau o dan orchudd, nid ydym yn gallu rheoli’r tymheredd. Plîs peidiwch â rhoi bwyd a all fynd yn hen, neu ddirywio a fydd yn achosi i’ch plentyn fynd yn sâl.

Yn ystod y sesiwn, mae’n bosib y byddwn yn coginio ar y tân awyr agored er mwyn ychwanegu at sgiliau awyr agored ac i gael hwyl ar y Cynllun Chwarae. Felly, mae’n hynod bwysig fod Elfennau Gwyllt yn cael gwybod am unrhyw anghenion dietegol neu alergeddau ar y ffurflen archebu.

Mewn achos o argyfwng, mae diogelwch eich plentyn yn bwysig iawn i Elfennau Gwyllt. Byddwn yn mynd a’r plant/plentyn i rywle saff, yna, byddwn yn cysylltu â chi ar y rhif argyfwng rydych wedi ei roi i ni, i wneud trefniadau.

Os bydd argyfwng meddygol sy’n ymwneud â’ch plentyn yn digwydd yn ystod un o’r Cynlluniau Chwarae, byddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth yr ydych wedi’i ddarparu i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol gydag unrhyw driniaeth y gall fod ei hangen, Eich cyfrifoldeb chi, felly, yw rhoi gwybod i ni wrth archebu lle ar ein cynllun chwarae, am unrhyw gyflyrau hir tymhorol, alergeddau, salwch neu unrhyw gyflwr meddygol arall a allai effeithio ar iechyd neu driniaeth feddygol eich plentyn.

Gweithdrefn Tywydd Dirywio

Bydd Elfennau Gwyllt yn parhau i gynnal sesiynau cynllun chwarae oni bai bod gwyntoedd cryfion (dros 21mya) neu os oes storm o fellt a tharanau ger llaw.

Bydd arweinydd y sesiwn yn gwirio rhagolygon y tywydd noson cyn sesiwn a bydd penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ar fore sesiwn a bydd yn seiliedig ar gyflwr safle’r Ysgol Goedwig. Bydd rhieni/gofalwyr yn cael gwybod os oes angen canslo sesiwn neu a oes trefniadau eraill wedi’u gwneud.

Os bydd siawns o law, bydd tarpolin yn cael ei godi ac os bydd y tywydd yn gwaethygu yn ystod sesiwn, bydd y grŵp yn cael ei gasglu a’i arwain i Adeilad Rivendell neu leoliad arall a bydd y sesiwn yn parhau gyda gweithgareddau tywydd gwlyb. Os bydd cyflymder y gwynt yn cyrraedd 21mya neu os yw’r arweinydd yn ystyried bod symudiad y canopi coed yn risg uchel ar safle’r Ysgol Goedwig, bydd y sesiwn yn cael ei hatal, a bydd y grŵp yn cael ei gasglu a’i arwain at Adeilad Rivendell neu leoliad arall.

Am fersiwn lawn o’r Gweithdrefnau Diogelwch Tân, Ymgilio, Damwain neu mewn Argyfwng Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni

Am fersiwn lawn o’r Polisi Ymddygiad Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni

Oherwydd natur ein gwaith mae Elfennau Gwyllt yn ymwybodol y gallem ddod ar draws unigolion bregus, rhai a fydd efallai yn dangos ymddygiad heriol tuag at eraill ac yn anodd ei drin. Wrth adnabod hyn, mae gennym ni bolisi ar Ymddygiad Heriol. Os ydym yn gweithio gyda phobl sydd yn heriol, byddwn yn ceisio deall yr ymddygiad a’r rheswm am yr ymddygiad hwnnw, a cheisio gweithio gyda’r person mewn modd strwythurol er mwyn helpu gostwng yr ymddygiad a’i effaith.

Rydym yn dilyn rhestr o dechnegau i geisio darbwyllo’r sefyllfa ble mae ymddygiad heriol yn digwydd: • Ceisio darbwyllo’r sefyllfa – siarad am y sefyllfa gam wrth gam gyda’r defnyddiwr gwasanaeth • Defnyddio cyfnod ailfeddwl – i ffwrdd o’r sesiynau gweithgaredd, grŵp neu unigolyn • Mwy o gefnogaeth a chyd-weithio • Gallu adnabod ymddygiad heriol yn gynnar drwy asesiad risg • Ar gyfer rhai sydd yn mynychu Cynllun Chwarae yn rheolaidd, rydym yn ceisio adnabod, ymateb a gostwng pethau sydd yn sbarduno ymddygiad heriol • Cytuno ar strategaethau tîm ac unigol i reoli ac i liniaru ymddygiad heriol • Ceisio cefnogaeth ychwanegol/arbenigol drwy weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i sicrhau fod anghenion y cyfranogwr yn cael eu cyflawni yn llawn • Bydd staff Elfennau Gwyllt yn gallu adnabod sefyllfa ble gall ymddygiad heriol yn gallu cynyddu risg i aelodau staff ac i gyfranogwyr; er enghraifft, wrth weithio ar eich pen eich hun, cyfweliadau, cyfrifoldeb gwaith; a chynyddu sefyllfa o asesu risg i ostwng neu i reoli’r risg yma • Mae’n ofynnol i Reolwyr a staff adolygu anghenion unrhyw gyfranogwyr ble mae sancsiwn yn briodol yn aml • Mae’r adolygiad yma yn cynnwys y cyfranogwr ble bynnag yn bosib, yn ogystal â phobl eraill sydd yn ymwneud â chefnogi neu ddarparu gwasanaeth i’r unigolyn i sicrhau bod penderfyniad gwybodus yn cael ei wneud am ddyfodol y defnyddiwr gwasanaeth neu ddefnyddioldeb parhaol o’r gwasanaeth a gynigir • Yn niffyg dim arall, ac os yw cyfranogwr yn dangos risg uchel o hunan berygl neu at eraill, mae’n bosib iddo ef/iddi hi gael ei eithrio o’r gwasanaeth. Bydd angen gwybodaeth ddigonol i gefnogi penderfyniad i eithrio o’r gwasanaeth. • Bydd unrhyw ymddygiad troseddol yn cael ei basio ymlaen at yr heddlu a bydd Elfennau Gwyllt yn cymryd camau cyfreithiol, a all olygu cyhuddo rhywun o drosedd, neu waharddebau, ble y bo’n briodol er mwyn rheoli ymddygiad ac i sicrhau diogelwch staff a chyfranogwyr eraill. Ble yn briodol, bydd Elfennau Gwyllt yn cefnogi cyfranogwyr sydd yn ddioddefwr trosedd gan berson arall, er mwyn cymryd camau cyfreithiol

Yn gyntaf, byddwn yn ceisio datrys y broblem, drwy drafodaeth rhwng y bobl mae’n effeithio.

Os gwelwch yn dda gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn gwisgo dillad sydd yn addas ar gyfer pob sesiwn. Plîs wnewch chi ystyried y tywydd a natur y gweithgaredd. Mae’r rhestr o ddillad canlynol yn angenrheidiol:

• Bŵts cryf neu ‘wellingtons’ • Sanau cynnes • Trowsus hir cyffyrddus (dim jîns)) • Top llewys hir • Siaced sy’n gwrthsefyll dŵr/glaw • Trowsus sy’n gwrthsefyll dŵr/glaw, i’w roi dros drowsus arferol (neu drowsus arferol ychwanegol) • Het, menig a sgarff ar ddiwrnodau oer • Eli haul/het ar ddiwrnodau cynnes/poeth

Byddai rycsac/bag teithio gydag ychydig o eitemau cysur ynddo o fudd hefyd. Gall hyn gynnwys: potel ddŵr ysgafn, mae haen o ddillad ychwanegol yn ddefnyddiol rhag ofn i’r tywydd newid neu os oes gwynt oer. Ni fydd glaw yn achosi canslo oni bai bod gwynt yn cyd-fynd ag ef.

Os gwelwch yn dda defnyddiwch hen ddillad, sydd ddim yn ddillad gorau a dwedwch wrth eich plentyn mai ysgol goedwig ydyw ac mae’n bosib y byddent yn GALLU MYND YN FUDR ac yn bwysicach oll, eich bod chi fel rhiant ddim yn meindio iddynt fynd ychydig yn fudr!

Rydym yn cydnabod bod y sesiwn wedi’i selio’n fras ar lif y dydd ac fe newidir y gweithgareddau yn ddibynnol ar amryw newidynnau - megis y tywydd, a diddordeb, ymgysylltiad ac ymatebion y plant, - caiff hyn effaith o ran yr hyn y dewisent ei wneud, ac wedi’r cyfan, cynlluniau chwarae hunan arweiniol, wedi’u goruchwylio ydynt.

Mae croeso i chi gael copïau o gynllun y diwrnod yn ogystal â’r asesiad risg. Cysylltwch gyda ni a byddwn yn eu hanfon drwy e-bost, er mwyn arbed papur.

Rydym yn derbyn siec, trosglwyddiad BACS neu dalebau gofal plant (Sodexo, Edenred a KiddiVouchers) fel taliad. Os hoffech ragor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Efallai y bydd rhai plant yn ansicr beth i’w ddisgwyl yn ein Cynlluniau Chwarae. Mae croeso i chi i weld yr ardal o flaen llaw a rhoi cyfle i chi gwrdd ag un o’n harweinwyr i drafod y sesiynau neu unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Rydym yn ceisio darparu’r gwasanaeth gorau posib i’r holl blant sy’n cymryd rhan yn ein Cynlluniau Chwarae. Rydym yn meithrin cyfleoedd cyfartal a byddem yn darparu ar gyfer ystod mor eang â phosib o bobl ym mhob un o’n gwasanaethau, er bod rhaid i ni gydnabod ein cyfyngiadau sefydliadol. Nid yw ein clybiau gwyliau yn eithriad. Rydym yn addasu’r safle cyn belled ag sy’n ymarferol bosibl i ddiwallu anghenion plant ag anableddau. Mae’n safle a’n staff wedi eu sefydlu i i weithio gyda phlant gydag elfen o annibyniaeth. Oherwydd natur rhan o dirwedd y safle a chyfleusterau, mae’n annhebygol iawn y byddwn yn gallu darparu ar gyfer defnyddiwr cadair olwyn neu blant sydd angen cymorth i ddefnyddio’r cyfleusterau yn ystod y cynlluniau chwarae.

Gallwn weithio gyda sefydliadau eraill i gynnal rhaglenni awyr agored amgen sy’n addas i blant (ac oedolion) ag anableddau. Hoffem weithio gyda sefydliadau eraill a all ddarparu’r lefel o ofal angenrheidiol ar gyfer pobl gydag anableddau, gan ganiatáu i Elfennau Gwyllt hyrwyddo tra bo’r grŵp yn darparu arbenigedd.

Am fersiwn lawn o’r Polisi Cyfleoedd Cyfartal Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni.

Bydd y cynllun yn cadw at Reoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021 a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021. Bydd Elfennau Gwyllt yn anelu i groesawu plant gydag anghenion dysgu ychwanegol i’r cynllun chwarae.

Derbynnir plant ag anghenion dysgu ychwanegol, fel unrhyw blentyn arall, i’r cynlluniau chwarae, yn dilyn ymgynghoriad llawn rhwng rhieni/gofalwyr, staff y cynllun chwarae, unigolyn cyfrifol ac unrhyw berson neu asiantaeth arall fel y bo’n briodol. Fodd bynnag, oherwydd amseriad byr a natur gyffredinol y cynllun chwarae, bydd rhaid i’r trafodaethau gyda rhieni/gofalwyr ystyried trefniadau staffio ac amgylchedd lleoliad y cynllun wrth gwrdd ag anghenion unigol plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac eisiau mynychu.

Rhoddir cydweithrediad llawn i bob asiantaeth, h.y., therapyddion, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr iechyd, staff meddygol, seicolegwyr, gweithwyr portage, a.y.b., er mwyn cwrdd ag anghenion penodol pob plentyn, fel y bo’n briodol.

Os hoffech gyngor pellach, neu os ydych yn teimlo fod eich plentyn angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod y cynllun chwarae gellir cysylltu gyda Tom Cockbill yn uniongyrchol ar 07792 014166 neu tom@wildelements.org.uk Am fersiwn lawn o’r Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol Elfennau Gwyllt cysylltwch â ni.

Y gobaith yw y bydd yr holl staff yn cynnal lefel uchel o broffesiynoldeb ac y bydd y gwasanaeth a ddarparwn yn cael ei ddarparu i safon uchel. Gobeithir hefyd y bydd partïon allanol yn cyfathrebu’n effeithiol gyda ni er mwyn creu profiad cadarnhaol i bawb dan sylw.

Fodd bynnag, os teimlwch nad ydym yn perfformio i’r safon uchel ddisgwyliedig, gofynnwn i chi, yn yr achos gyntaf, i siaradwch gydag aelod o’r tîm i geisio datrys y broblem.

Os nad yw’r mater yn cael ei ddatrys, yna cysylltwch â 07799 566533. Os hoffech siarad â Chyfarwyddwr arall, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda ac anfonwch e-bost at info@wildelements.org.uk

Ein nod yw ymateb i’ch cwyn o fewn 3 diwrnod gwaith. Os na ellir cyflawni hyn, byddwn yn cysylltu gyda chi gydag amser arall, er mwyn ein galluogi i ddelio gyda’r gwyn. Trwy dicio’r bocs ar y ffurflen archebu, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen ac yn cytuno i’r cytundeb hwn, wrth archebu lle i’ch plentyn ar y Cynllun Chwarae.

Rydym yn deall fod gennych hawl gyfreithiol i gysylltu â AGC (Arolygaeth Gofal Cymru) i wneud eich cwyn. Fodd bynnag, gofynnwn i chi roi gwybod i ni yn gyntaf, oherwydd efallai y bydd modd datrys y mater yn lleol. Os ydych yn parhau yn anhapus gyda’r tîm neu’r canlyniad ac yn dymuno parhau gyda’r gwyn, os gwelwch yn dda wnewch chi gysylltu ag AGC (Arolygaeth Gofal Cymru) gan fod ein Cynllun Chwarae yn weithgaredd cofrestredig.

• Cysylltwch â Thîm Cyswllt AGC dros y ffôn ar 0300 7900 126 • E-bostio: agc@llyw.cymru • Ysgrifennwch at: AGC, Swyddfa Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, LL31 9RZ • Cwblhau ffurflen gwynion ar lein

Neu, fel arall, gallwch roi cwyn i’r Awdurdodau Lleol.