Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli > Rolau Gwirfoddoli

Rolau Gwirfoddoli

A ydych yn chwilio am gyfeillgarwch a chyfleoedd i gwrdd â phobl newydd? A oes gennych ddiddordeb mewn helpu pobl, yr amgylchedd a natur? A ydych angen sgiliau newydd neu brofiad gwaith i gryfhau’r CV neu ennill pwyntiau cyflogadwyedd?

Fel mudiad nid-er-elw, mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan enfawr mewn helpu Elfennau Gwyllt i gyflawni ei waith a sicrhau fod pawb yn gadael gyda gwên a gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd a natur.

Mae Elfennau Gwyllt bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ymrwymedig, brwdfrydig o bob oedran a gallu, i helpu ym mhob maes o’r busnes (gweler y rolau isod), mae cefnogi datblygiad gwirfoddol yn brif nod gennym. Rydym wrth ein bodd yn gweld pobl yn magu hyder a newid eu bywydau er gwell wedi gwirfoddoli gyda ni.

Mae gwirfoddolwyr yn cynyddu eu sgiliau, hyder, cyfeillgarwch a gobeithion mewn bywyd, ennill cyfleoedd profiad gwaith gwerthfawr a gwella eu lles. Yn ogystal, anogir gwirfoddolwyr i ddatblygu eu syniadau eu hunain, a cynigir hyfforddiant ble bynnag bosibl.

Ceir manylion am rolau gwirfoddoli isod. I wneud cais am gyfle i wirfoddoli cwblhewch y ffurflen gofrestru gwirfoddoli.

side-pic

Mae gan Elfennau Gwyllt ddiddordeb mawr mewn clywed gan oedolion / pobl sydd wedi ymddeol, gan y byddai nifer o bobl ifanc y gweithiwn gyda nhw yn elwa’n fawr o gyfeillgarwch a gwneud cysylltiadau gyda modelau rôl bositif / cadarn. Byddem hefyd yn croesawu rhagor o gyfarwyddwyr, yn enwedig unigolion gyda phrofiad ariannol, adnoddau dynol a busnes.

Rhoi cymorth i yrru Elfennau Gwyllt ymlaen, rhoi’r tîm ar ben ffordd, ehangu gweithrediadau busnes a goruchwylio’r mudiad. Nid yw cefndir amgylcheddol yn angenrheidiol.

Mae cynnal cynlluniau chwarae yn un o wasanaethau allweddol a gynigir gan Elfennau Gwyllt. Ar gyfer unigolion brwdfrydig, ymrwymedig sydd wrth eu bodd yn gweithio gyda phlant 0-16 mlwydd oed, gwnewch gais rwan er mwyn helpu Elfennau Gwyllt i gynnal y cynlluniau chwarae gorau posibl yn yr awyr agored ac ennill profiad o addysg wahanol.

Mae Elfennau Gwyllt yn arbenigo mewn rhaglenni addysg yn yr awyr agored a darpariaeth GTPM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Bydd gwirfoddolwyr Addysg yn yr Awyr Agored yn cynorthwyo gyda chynllunio, cyflwyno a gwerthuso prosiectau yn ogystal â datblygu adnoddau a gweithgareddau ar gyfer amrediad eang o oedrannau.

Mae’r rôl Gwirfoddolwr Cynorthwyydd Prosiect a Digwyddiadau yn ymdrin â’r cyhoedd ac yn addas i bobl frwdfrydig, gwrtais, ymarferol, hyblyg ac sy’n hoff o gyfarfod a gweithio gyda phobl a phlant o bob oedran.

Rhoi cymorth gyda phob agwedd o farchnata a hyrwyddo, i godi ymwybyddiaeth o waith, gweithgareddau a’r busnes rhyfeddol a gynigir gan Elfennau Gwyllt. Gall cyfrifoldebau gynnwys creu posteri, taflenni gwybodaeth a graffig gwybodaeth i ysgrifennu datganiadau i’r wasg, erthyglau cylchlythyrau, blogiau a negeseuon cyfryngau cymdeithasol.

Mae Elfennau Gwyllt yn fenter gymdeithasol ddwyieithog sy’n aml angen cymorth gyda chyfieithu a phrawf ddarllen ar gyfer cynlluniau sesiwn, adroddiadau, a chyfathrebiadau marchnata a negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Mae’n berffaith ar gyfer unigolion sydd eisiau ennill profiad o gyfieithu / golygu / prawf ddarllen. Cyn eu cyhoeddi bydd unrhyw gyfathrebiadau’n cael eu prawf ddarllen gan unigolyn proffesiynol a’u dychwelyd i’r awdur gydag unrhyw olygiadau a wneir er mwyn helpu datblygu’r sgil ymhellach.

Tu ôl i holl sesiynau Elfennau Gwyllt mae’r gwaith papur angenrheidiol a ganiateir iddynt ddigwydd. Ar gyfer unigolion trefnus a chreadigol â sgiliau rhyngbersonol a’r rhai sydd eisiau gwybod mwy am sut mae mudiadau fel Elfennau Gwyllt yn gweithio tu ôl i’r llenni.

O dyfu ffrwythau a llysiau a garddio bywyd gwyllt i adeiladu siediau a chreu llwybrau, mae profiadau yn yr awyr agored Elfennau Gwyllt yn cynnwys gweithio ar brosiectau garddio mewn nifer o leoliadau er mwyn cynorthwyo cyfoethogi’r gymuned a natur mewn ffyrdd syml a naturiol.

Mae sawl gweithgaredd a digwyddiadau Elfennau Gwyllt yn digwydd mewn coetiroedd naturiol a gerddi. Rydym yn chwilio am bobl ymarferol sydd eisiau profiadau ymarferol i helpu sicrhau bod safle Elfennau Gwyllt yn parhau‘n ddiogel i’w ddefnyddio ac yn cael ei gynnal a’i gadw.

Gwneud cynnyrch i’w gwerthu yn ein siop anrhegion dros-dro, gan hyrwyddo defnydd o ddeunyddiau naturiol, cynaliadwy ac wedi’u huwchraddio i greu anrhegion, wrth rannu sgiliau ac annog eraill i ddysgu.

Rhannwch eich dawn artistig a sgiliau creadigol wrth hybu hyder a chreadigrwydd mewn eraill drwy greu cynnyrch naturiol, wedi’u huwchraddio a’u gwneud â llaw, i’w gwerthu yn ein siop anrhegion.

I godi proffil digidol Elfennau Gwyllt a chael profiad ymarferol o gyfarwyddo a ffilmio. Creu clipiau fideo ar gyfer hysbysebion hyrwyddol, arddangosfeydd addysgiadol i gymunedau lleol a helpu Elfennau Gwyllt i ddatblygu proffil YouTube.

Mae Elfennau Gwyllt angen cymorth gydag ysgrifennu a golygu erthyglau, cynnwys cyfryngau cymdeithasol, blogiau a datganiadau i’r wasg i enwi ond ychydig. Perffaith ar gyfer rhai sydd â dawn ysgrifennu.

I wneud cais am gyfle i wirfoddoli cwblhewch y ffurflen gofrestru gwirfoddoli.

Am ragor o wybodaeth am unrhyw o’r rolau hyn, cysylltwch â ni.