Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Ysgolion Glan Môr a Choedwig

Ysgolion Glan Môr a Choedwig

Addysg a datblygiad personol yn y goedwig neu dwyni dywod (Ydy, athrawon, mae Ysgolion Coedwig a Glan Môr yn cyd-fynd ag Adroddiad Donaldson)

Archwiliwch, profwch a mwynhewch yr amgylchedd a’r byd naturiol gyda rhaglenni Ysgol Coedwig a / neu Ysgol Glan Môr wedi’u teilwra a’u darparu gan Elfennau Gwyllt.

Mae pob rhaglen addysgol Elfennau Gwyllt wedi’u selio ar ethos yr Ysgol Goedwig, yn cyflawni’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd newydd ac adroddiad Donaldson, ac yn cynnwys themâu trawsgwricwlaidd eraill, megis datrys problemau, meddwl yn feirniadol a gweithio mewn tîm.

Mae’r sesiynau’n rhai hunan-dywysedig, sy’n caniatáu’r cyfranogwyr yrru profiad dysgu eu hunain drwy ddewis gweithgareddau ar lefel unigol neu grŵp er mwyn annog grymuso, cyfaddawdu a gwneud dewisiadau personol.

Mae’r rhaglenni hefyd yn datblygu galluoedd emosiynol, sgiliau cymdeithasol a gwerthfawrogiad dyfnach o natur.

Gellir teilwra’r rhaglenni ar gyfer anghenion y gynulleidfa a thestunau / pynciau, dewisol y dosbarth, gan roi profiad dysgu unigryw wedi’i bennu gennych chi.

side-pic

Fel arfer gydag Ysgolion Coedwig a Glan Môr mae angen lleiafrif o 6 sesiwn hanner diwrnod dros 6 wythnos (mae canlyniadau’n dangos yr hiraf bydd y rhaglen yn parhau, y mwyaf yw ei ddylanwad ar y cyfranogwyr!).

Am sesiynau byrrach, rhowch gynnig ar Addysg STEM a Dysgu yn yr Awyr Agored Elfennau Gwyllt neu cysylltwch â ni

 • Archwilio cynefinoedd, adnabod rhywogaethau ac addasiadau mewn anifeiliaid
 • Dringo coed ac adeiladu ffau
 • Celf wyllt (traeth a mwd)
 • Adeiladu bocsys adar
 • Coginio yn yr awyr agored
 • Cynnau tân
 • Plannu coed / gwrychoedd
 • Peirianneg cestyll tywod!
 • Trochi pyllau / pyllau glan môr
 • Datrys problemau
 • Ffocysu a chanolbwyntio
 • Sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu
 • Gweithio mewn tîm a chyfaddawdu
 • Hunanymwybyddiaeth
 • Hyder a hunan-barch
 • Annibyniaeth
 • Gwneud penderfyniadau personol
 • Creadigrwydd

Mae rhaglen Ysgol Coedwig ac Ysgol Glan Môr yn dilyn 6 egwyddor arweiniol ethos yr Ysgol Goedwig ethos:

 1. Hirdymor, taith ddysgu ailadroddol – Edrych ar brosesau nid canlyniadau
 2. Hunan-dywysedig – yn grymuso’r cyfranogwyr i reoli eu dysgu a’u datblygiad
 3. Dull cyfannol – grwpiau bychain, ysgogi’r holl synhwyrau a holl fathau o ddysgu
 4. Hybu datblygiad emosiynol, hunan-barch a hyder
 5. Caniatáu’r cyfranogwyr ddyfnhau eu parch a’u hymwybyddiaeth o’r byd naturiol (Addaswyd o Ambrose, 2011).

Mwy o wybodaeth: Cysylltwch 07799 566533 neu e-bostiwch info@wildelements.org.uk.

Rheoleiddir Elfennau Gwyllt gan Arolygiaeth Gofal Cymru. I archebu copi o Adolygiad Safon Gofal blynyddol e-bostiwch info@wildelements.org.uk neu ffoniwch 07799 566533.