Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Tymhorau Gwyllt, Cylchoedd Natur

Tymhorau Gwyllt, Cylchoedd Natur

Dysgwch sut mae planhigion, cynefinoedd a bywyd gwyllt yn newid drwy’r tymhorau, gan edrych ar y blodau a’r planhigion sy’n newid, a deall cylchoedd bywyd, ecosystemau, ymddygiad anifeiliaid a chadwyni bwyd planhigion a phryfed trwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a gemau addysgol.

Mae gweithgareddau awyr agored yn cynnwys dipio mewn pyllau, chwilio am bryfed, gwylio bywyd gwyllt, crefftau naturiol, gemau addysgol a theithiau o gwmpas tai poeth trofannol Gardd Fotaneg Treborth. Gellir cyflwyno Tymhorau Gwyllt, Cylchoedd Natur fel 4 sesiwn annibynnol neu dros gymaint o dymhorau ag sy’n ofynnol.

Prif thema Tymhorau Gwyllt, Cylchoedd Natur yw ecoleg a’i heffaith ar gymdeithas. Y deilliannau dysgu yw:

 • DD1: Sut mae natur yn newid drwy’r tymhorau
 • DD2: Cylchoedd bywyd planhigion a phryfed
 • DD3: Deall ymddygiad anifeiliaid

Bydd y cyfranogwyr yn:

 • Ymgymryd â gweithgareddau ymarferol, gemau a chrefftau
 • Astudio bywyd pyllau a phryfed
 • Adnabod rhywogaethau
 • Mynd o gwmpas yr Ardd Fotaneg, tai gwydr a thai poeth
 • Gweithio mewn timau i ddatblygu cyflwyniad am newidiadau tymhorol
 • Defnyddio GPS i fonitro rhywogaethau
 • Cofnodi data
side-pic

Themâu trawsbynciol a grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad (AoLE) eraill sydd wedi’u cynnwys yn y sesiwn:

 • Rhifedd – mesur, cyfrifo
 • Gwaith tîm
 • Meddwl yn feirniadol
 • Sgiliau TG a digidol
 • Cyflwyniad
 • Cyfathrebu

Gellir addasu’r holl weithgareddau yn y sesiwn i gyd-fynd â gofynion. Mae’r manylder yr eir iddo gyda phob pwnc yn dibynnu ar oedrannau, cyfnod allweddol a gallu’r rhai sy’n cymryd rhan, gydag elfennau mwy cymhleth wedi’u neilltuo ar gyfer y cyfnodau allweddol uchaf. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar gyfer eich grŵp.