Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol

Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol

A oeddech chi’n gwybod fod pensaernïaeth yn seiliedig ar natur?

Nod y sesiwn yw cryfhau gwybodaeth y cyfranogwr o ddyluniad peirianneg, dylunio adeiladau a phontydd a ffiseg drwy astudio sut mae strwythur mathemategol naturiol mewn planhigion – drwy ddilyniant Fibonacci – yn cefnogi dyluniadau peirianyddol a darganfod y strwythurau a wneir gan ddyn sy’n dilyn Glasbrint Botanegol Natur.

Mae Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol yn cwmpasu’r ffiseg tu ôl i beirianneg, amrywiaeth peirianyddol, gwahanol ddeunyddiau, trawstiau, bwâu, cyplau, crogiannau, siapiau sy’n strwythurol gadarn o ran adeiladwaith, dylunio pont ac adeilad, tyniant, cywasgiad, modelau wrth raddfa a modelau arbrofol.

Mae’r sesiwn yn ymgorffori Meddylfryd Peirianyddol (MP – meddwl systemig , addasu, darganfod problemau, datrys problemau creadigol, delweddu a gwella). Bydd cyfranogwyr yn datblygu damcaniaeth, cynllunio, profi, cymryd mesuriadau, arsylwi, gwerthuso canlyniadau ac ail-adeiladu strwythur.

side-pic

Mae Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol yn cynnwys:

 • Archwilio’r dilyniant Fibonacci mewn planhigion yng Ngardd Fotaneg Treborth
 • Defnyddio technoleg symudol i adnabod strwythurau a wneir gan ddyn a adeiladir yn ôl dilyniant Fibonacci.
 • Gweithio mewn tîmau i ddylunio ac adeiladu pontydd.
 • Dylunio tŷ gwydr newydd ar gyfer Gardd Fotaneg Treborth
 • Adeiladu modelau arbrofol a modelau graddfa
 • Arsylwi modelau arbrofol, gwerthuso canlyniadau ac ail-adeiladu’r strwythur i fodel graddfa.
 • Dychmygu byd heb beirianneg, a meddwl yn feirniadol am beth fyddai’r effaith ar fywydau a chymdeithas os na fyddai arbenigedd peirianyddol yn bodoli
 • Darganfod sut mae peirianneg wedi gwella bywydau a sut y gall peirianneg wella bywydau ymhellach.

Grwpiau themâu trawstoriad a Meysydd Dysgu a Phrofiad y sesiwn:

 • Mathemateg a rhifedd – mesur, cyfrif
 • Gweithio mewn tîm
 • Datrys problemau
 • Meddwl yn feirniadol
 • Sgiliau TGCh
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno
 • Llythrennedd

Gellir teilwra pob gweithgaredd sesiwn yn ôl yr angen. Mae manylder pob testun dan sylw yn ddibynnol ar oedran, cyfnod allweddol a galluoedd y cyfranogwyr, gyda’r elfennau mwy cymhleth wedi’u neilltuo at gyfnodau allweddol hŷn. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion chi ar gyfer eich grŵp.