Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Cartrefi, Cynefinoedd a Bydoedd Cudd

Cartrefi, Cynefinoedd a Bydoedd Cudd

Beth sy’n byw ble a pham?

Gweld bydoedd microsgopig trwy lens microsgop, trychfilod, adar, mamaliaid, cadwyni bwyd, coetiroedd, dŵr, a darganfod beth sy’n byw ble a pham. Gweithgareddau ymarferol ac ymarferion addysgol, adeiladu cartrefi natur, helfeydd trychfilod, adnabod rhywogaethau, arsylwi ar fywyd gwyllt, gweld beth sydd mewn pyllau, olrhain anifeiliaid a…

Deilliannau dysgu Cartrefi, Cynefinoedd a Bydoedd Cudd:

 • Deilliant Dysgu 1: Beth yw cynefin
 • Deilliant Dysgu 2: Y gwahanol gynefinoedd sy’n bodoli mewn gwahanol ecosystemau
 • Deilliant Dysgu 3: gwahanol rywogaethau sy’n byw mewn gwahanol gynefinoedd a phwysigrwydd y cydberthynas rhyngddynt
 • Cadwyni bwyd a phwysigrwydd y berthynas rhwng rhywogaethau o fewn cynefinoedd

Bydd cyfranogwyr yn:

 • Ymgymryd â gweithgareddau a gemau ymarferol
 • Archwilio cynefinoedd coetir, pyllau a glaswelltir a nodi’r creaduriaid sy’n byw ynddynt
 • Darganfod cynefinoedd bach
 • Archwilio cadwyni bwyd a gweoedd bwyd
 • Creu celf a chrefft naturiol/adeiladu gwestai trychfilod
 • Defnyddio microsgopau i archwilio planhigion ac anifeiliaid yn fanwl (Gardd Fotaneg Treborth yn unig)

Themâu trawsbynciol a grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad (AoLE) eraill sydd wedi eu cynnwys yn y sesiwn:

 • Gwaith tîm
 • Cyfathrebu
 • Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Gellir addasu’r holl weithgareddau yn y sesiwn i gyd-fynd â gofynion. Mae’r manylder yr eir iddo gyda phob pwnc yn dibynnu ar oedrannau, cyfnod allweddol a gallu’r rhai sy’n cymryd rhan, gydag elfennau mwy cymhleth wedi eu neilltuo ar gyfer y cyfnodau allweddol uchaf. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar gyfer eich grŵp.