Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored

Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored

Gwneud gwyddoniaeth cymhleth yn hwyl! Ffiseg, Cemeg, Peirianneg, Ecoleg, Botaneg, Ecoleg Forol a Gwyddorau Amgylcheddol

Gweithgareddau ymarferol, gemau addysgol ac arbrofion hwyliog i helpu plant a phobl ifanc i ddysgu gwyddoniaeth gymhleth heb deimlo’n frawychus ac, ar ben hynny, ei fwynhau!

Celfyddydau Gwyllt, Ysgrifennu Creadigol, Barddoniaeth Coetir, Teithiau Stori a Chelf a Chrefft Naturiol

Bwydo dychymyg a chreadigrwydd y ffordd Wyllt!

Mae Elfennau Gwyllt yn arbenigo mewn Celfyddydau, addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), Ysgol Goedwig, Crefft Goed, addysg amgen a dysgu awyr agored ar gyfer pob oedran a chyfnod allweddol. Gellir teilwra sesiynau a gweithgareddau i ddarparu rhaglenni pwrpasol ar gyfer unrhyw oedran, grŵp, gallu, pwnc, cymuned neu ddigwyddiad cymunedol / diwrnod hwyl.

Sgroliwch i lawr am ddolenni i raglenni a gweithgareddau Elfennau Gwyllt.

side-pic

Mae rhaglenni addysg yn seiliedig ar y cwricwlwm ac wedi’u cynllunio i gefnogi addysg yn y dosbarth yng nghyfnod allweddol 1, cyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3. Gellir addasu gweithgareddau i weddu i ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, ysgolion ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol, clybiau plant, grwpiau ieuenctid, grwpiau cymunedol a chymunedau. Mae’r sesiynau wedi’u cynllunio i gynyddu dyheadau, gwybodaeth, hyder, sgiliau caled a sgiliau meddal (hyperlink) a chefnogi trosglwyddiadau CA2 o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, hyrwyddo addysg uwch a helpu plant / pobl ifanc i ddeall mwy am yrfaoedd yn y gwyddorau amgylcheddol a naturiol.

Mae themâu cwricwlaidd trawsbynciol (e.e. sgiliau TG, rhifedd, datrys problemau, gweithio mewn tîm, cyfathrebu) wedi’u hymgorffori ym mhob rhaglen.

Cynhelir sesiynau ar safle Elfennau Gwyllt neu drwy allgymorth mewn lleoliad o’ch dewis ar yr amod y rhoddir caniatâd ac y cyflawnirIechyd a Diogelwch.

Mae’r gost yn ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau a ffefrir, nifer y bobl sy’n mynychu a’r lleoliad, gyda gostyngiadau ar gyfer archebion lluosog. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

 • Sblat! Ymunwch â ni mewn byd o ffiseg a pheirianneg drwy ddylunio ac adeiladu catapyltiau, saethu ffrwythau a llysiau o wahanol faint a mesur y ‘Sblat!’. Mae Sblat! yn archwilio disgyrchiant, gwthio, tynnu, gwrthiant aer, buanedd, gwasgariad egni yn dilyn gwrthdrawiad, gwrthdrawiadau elastig ac anelastig, tafl-lwybrau a dyluniadau peirianyddol. Mae’r sesiwn yn hybu sgiliau meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, datrys problemau a … (darllenwch mwy)
 • NEWYDD! Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol Ffiseg, peirianneg a sut mae strwythur mathemategol naturiol mewn planhigion – drwy ddilyniant Fibonacci – yn cefnogi dyluniadau peirianyddol. Dysgwch am drawstiau, bwâu, cyplau, crogiannau, siapiau sy’n strwythurol gadarn o ran adeiladwaith, dylunio pont ac adeilad, tyniant, cywasgiad, modelau wrth raddfa a modelau arbrofol, a darganfod y strwythurau a wneir gan ddyn sy’n dilyn Glasbrint Botanegol Natur. Mae’r sesiwn yn hybu sgiliau meddwl yn feirniadol, gweithio mewn tîm, cyfathrebu, datrys problemau, TG a… (darllenwch mwy)
 • Elfennau Cemegol: y Ddaear, Aer, Dŵr a Thân Hwyl gyda’r elfennau! Arbrofion a gweithgareddau cemegol i adnabod priodweddau pridd (PH, mathau o bridd), gwyddor tân, adweithiau cemegol dramatig, darganfod purdeb aer a phurdeb dŵr, cennau, baw pryf genwair, ac archwilio effaith llygredd dŵr ac aer ar iechyd bodau dynol a’r amgylchedd. Mae’r sesiwn yn hybu sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, iaith a… (darllenwch mwy)
 • (Cyfieithiaf yn fuan) Chemistry Colours Our World Investigate and discover how ‘Chemistry Colours Our World’ with experiments and a little imagination! How can red cabbage be used as an indicator? How colours can disappear before your eyes?… (darllenwch mwy)
 • NEWYDD Sblat Paent! Ffiseg, peirianneg a chemeg gydag elfen artistig. Adeiladu catapwlt a saethu balwnau wedi’u llenwi â phaent tuag at gynfasau enfawr. Canfod disgyrchiant, gwthio, tynnu, gwrthiant aer, buanedd, gwasgariad egni yn dilyn gwrthdrawiad tra bod paent yn lledaenu, lliwiau’n cymysgu a hylifau’n cyfuno. Darperir gorchudd amddiffynnol mawr a ffedogau gan Elfennau Gwyllt!… (darllenwch mwy)
 • Coedwigoedd a Geiriau Darllen wedi’i ysbrydoli gan natur, ysgrifennu creadigol, dweud stori, barddoniaeth a chelf ar gyfer ysgolion, pobl ifanc a theuluoedd… (darllenwch mwy)
 • Gwaith Coed a Gwaith Metel Gweithgareddau gwaith coed a gwaith metel ar gyfer pob oedran. Gwneud eich gemwaith eich hun, adeiladu bocs adar, gwehyddu basged, cerfio eich llwy neu… (darllenwch mwy)
 • Celf a Chrefft Naturiol Natur yn ysbrydoli’r dychymyg, dyheadau a chreadigrwydd i bob oedran. Dewch i ddarganfod llifynnau naturiol, celf traeth, celf mwd, lluniau dyfrlliw, gwehyddu basgedi, gwaith coed gwyrdd a… (darllenwch mwy)
 • Celf a Chrefft Dymhorol Llogwch Elfennau Gwyllt ar gyfer sesiynau Crefftau’r Pasg, Calan Gaeaf a Cherfio Pwmpen, Sul y Mamau, gweithdai gwneud torchau Nadolig neu addurniadau Nadolig… (darllenwch mwy)
 • Clybiau Celf a Digwyddiadau Chelf Gallwch ysbrydoli eich dosbarth /grŵp, darparu gweithgareddau i deuluoedd neu wella cydlyniad cymunedol gyda Chlwb Celf Elfennau Gwyllt neu ddigwyddiad celf gymunedol… (darllenwch mwy)
 • Gwyddorau Amgylcheddol, Ecoleg a Botaneg Gwyddorau planhigion, hanes esblygol planhigion, cylchoedd bywyd, peillwyr, a pham mae’r blaned angen hadau, a’r defnydd hanesyddol a modern o blanhigion, o feddyginiaeth a dillad i ddatrys materion amgylcheddol. Microsgopau, modelau anatomegol, teithiau o amgylch y tai gwydr a’r planhigion cigysol a thaith yn ôl mewn amser! Mae’r sesiwn yn hybu sgiliau gweithio mewn tîm, cyflwyno, ymchwil, cyfathrebu, TG a… (darllenwch mwy)
 • Diwrnod ym Mywyd Ecolegydd Diwrnod llawn hwyl o ymarferion ac arbrofion i dynnu sylw at agweddau ecoleg tir, rhywogaethau, cadwyni bwyd, materion amgylcheddol, llygredd - plastigau a rhywogaethau prin ac ymledol, a sut mae ecoleg yn dylanwadu ar arferion cymdeithasol a llywodraethol. Mae’r sesiwn hefyd yn hybu sgiliau meddwl yn feirniadol, datrys problemau, gweithio mewn tîm a… (darllenwch mwy)
 • NEWYDD! Diwrnod ym Mywyd Ecolegydd Morol Archwilio ecoleg a chynefinodd morol, adnabod rhywogaethau, goroesi mewn amgylchedd morol, ymarferion, gemau, effaith llygredd - plastigion a rhywogaethau prin a goresgynnol ar fywyd morol, a defnyddio deunydd a ddarganfyddir ar y traeth i greu cyflwyniadau am faterion amgylcheddol. Mae’r sesiwn hefyd yn hybu sgiliau mathemategol, meddwl yn feirniadol, datrys problemau, gweithio mewn tîm, cyflwyno a TG… (darllenwch mwy)
 • NEWYDD! Traethau, Baeau a Chregyn Llong Archwilio cynefinoedd traeth, pyllau glan môr a thwyni tywod i ddarganfod yr amrywiaeth helaeth o greaduriaid sy’n byw mewn traethau lleol. O wymon, cregyn, malwod môr, a malwod tywod, i grancod, molysgiaid, anemonïau – a gwneud gwylwyr o dan y dŵr i’w harchwilio’n agosach… (darllenwch mwy)
 • Cartrefi, Cynefinoedd a Bydoedd Cudd Gweld bydoedd microsgopig trwy lens microsgop, trychfilod, adar, mamaliaid, cadwyni bwyd, coetiroedd, dŵr, a darganfod beth sy’n byw ble a pham. Gweithgareddau ymarferol ac ymarferion addysgol, adeiladu cartrefi natur, helfeydd trychfilod, adnabod rhywogaethau, arsylwi ar fywyd gwyllt, gweld beth sydd mewn pyllau, a… (darllenwch mwy)
 • Tymhorau Gwyllt, Cylchoedd Natur Sut mae planhigion, cynefinoedd a bywyd gwyllt yn newid drwy’r tymhorau, o gylchoedd bywyd planhigion a phryfed i ecosystemau ac ymddygiad anifeiliaid. Mae gweithgareddau’n cynnwys dipio mewn pyllau, helfeydd trychfilod, gwylio bywyd gwyllt, crefftau naturiol, gemau addysgol a theithiau o gwmpas tai poeth trofannol Gardd Fotaneg Treborth. Mae’r sesiwn hefyd yn gwneud defnydd o dechnoleg symudol a mathemategol gan hybu sgiliau cyflwyno, cyfathrebu a gweithio mewn tîm… (darllenwch mwy)
 • Gwylltgrefft Cymerwch y camau hyderus cyntaf yn eich taith i fywyd gwyllt yn eich gardd gefn neu’r byd – neu anfonwch eich staff ar ddiwrnod adeiladu tîm! Dysgwch am y sgiliau allweddol sy’n hanfodol i oroesi yn y gwyllt, adeiladu lloches, defnyddio offer gwylltgrefft, creu offer gwersylla arbenigol a fydd yn lleihau pacio… (darllenwch mwy)
 • Ysgol Goedwig ac Ysgol Glan Môr Addysg a datblygiad personol mewn coetiroedd neu dwyni dywod. Archwilio cynefinoedd, adnabod rhywogaethau, trochi pyllau / pyllau glan môr, crefftau gwyllt, plannu coed / gwrychoedd, peirianneg cestyll tywod a llawer mwy. Mae rhaglenni hefyd yn datblygu galluoedd emosiynol, sgiliau cymdeithasol a gwerthfawrogiad dyfnach o natur… (darllenwch mwy)
 • Cysylltiadau Natur Sawl ffordd i ddod ag oedolion, teuluoedd a phlant yn agosach at natur. Gweithgareddau pwrpasol ar gael ar gyfer unrhyw grŵp, ysgol, cymuned, oedran neu allu, o ddarlithoedd cyhoeddus i deithiau cerdded natur, i drochi pyllau, dringo coed, gwylltgrefft a bydoedd microsgop a… (darllenwch mwy)
 • Olion Traed Gwyrdd Ychwanegwch flas gwyllt i’ch gofod. Gall Elfennau Gwyllt drawsnewid concrit a mannau gwyrdd di-nod yn erddi synhwyrol syfrdanol ac ardaloedd bywyd gwyllt gan ychwanegu gofod parhaol yn yr awyr agored ar gyfer cael seibiant, ymlacio a dysgu. Gwelyau blodau gwyllt, gwestai trychfilod, cychod gwenyn, dosbarthiadau awyr agored, pyllau, planwyr, byrddau picnic, meinciau, tai adar, plannu coed a hyd yn oed gwelyau llysiau, perllannau a… (darllenwch mwy)
 • Clybiau Gwyddoniaeth a Digwyddiadau Gwyddonol Cymunedol Ysbrydolwch eich dosbarth/ grŵp neu wella cyfleoedd dysgu eich teulu a chydlyniad cymunedol gyda Chlwb Gwyddoniaeth Elfennau Gwyllt neu ddigwyddiad gwyddoniaeth gymunedol… (darllenwch mwy)

Yn 2019, cyflwynodd Elfennau Gwyllt 69 rhaglen addysgol GTPM i 2535 o blant a phobl ifanc. Mae’r arolygon yn dangos fod y rhaglenni wedi:

 • helpu 94% i ddeall y pwnc dan sylw yn well
 • Wedi cynyddu dyheadau mewn 88%
 • Wedi ysbrydoli 96% i hoffi natur mwy
 • Wedi ysbrydoli 78% i weithio’n galetach yn yr ysgol

Gweler y wybodaeth raffig am ragor o ganlyniadau a sylwadau’r arolwg (i ddilyn yn fuan)